fbpx

תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת סטריט קווסט  (להלן: "החברה"). השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרא תקנון זה בעיון רב, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה והשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. מי שאינו מסכים לתנאים, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. משתמש שעושה שימוש באתר לרבות במערכת ההזמנות הממוחשבת יראו בו כמי שהסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי

  1. החברה עוסקת, בין היתר, בתחום אטרקציות בידור ומפעילה בעצמה או באמצעות זכיינים "חדרי בריחה במציאות" ומשחקי קווסט במרחב הציבורי, הפעלה ומכירה של סיורי תוכן עצמאיים.

  2. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות על ידי החברה, לבצע הזמנות במערכת ההזמנות הממוחשבת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים באתר, לרכוש שוברי מתנה וכן לעשות שימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  3. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.

  4. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

  5. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

  6. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

  7. הכותרות בתקנון הינן לצורך נוחות בלבד ואין ללמוד מהן דבר לגבי פרשנות הוראותיו.

 2. כללי שימוש באתר

  1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינה יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.

  2. המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

  3. המשתמש מסכין לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.

  4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.

 3. הזמנת משחק במערכת ההזמנות הממוחשבת

  1. על משתמש המבקש להזמין פעילות באמצעות מערכת ההזמנות הממוחשבת שמצויה באתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בפרק זה להלן.

  2. האפשרות להזמין משחק בחדר בריחה הינה אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנים.

  3. על מנת לבצע הזמנה לפעילות, על המשתמש לבחור את הפעילות הרצויה.

  4. לאחר בחירת הפעילות, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם שמו, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר שחקנים (להלן: ". משתמש אשר לא ימסור פרטם אלה, כולם או חלקה, לא יוכל להזמין פעילות. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת על זכותה להוסיף פרטים נוספים אשר המשתמש יתבקש לספק לצורך ביצוע ההזמנה. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים בעת הרישום.

  5. מתן פרטים כאמור בסעיף ‎3.4 לעיל על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי תשלום ויכולת לשלם עבור המשחק.

  6. הזמנת הפעילות כפופה לאישור ההזמנה על ידי החברה באמצעות דואר אלקטרוני מאת החברה אשר ישלח למשתמש. אישור ההזמנה יכלול אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה ובכלל זה את קוד ההפעלה של הפעילות.

  7. הסכומים המפורטים במחירון המוצג באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעורו כדין במועד ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, למעט במקרה של טעות סופר.

  8. לחברה הזכות לשנות מחירים בכל רגע נתון, אולם לא יהא בשינוי האמור כדי להשפיע על ההזמנה שבוצעה עובר לשינוי המחיר כאמור.

 4. ביטול הזמנה

  1. משתמש רשאי לבטל הזמנה שביצע במערכת הממוחשבת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה ובלבד שלא הזין את הקוד במערכת , דבר זה יחשוב כאילו המשתמש עשה שימוש בפעילות ולא ניתן לבטלה.

  2. מידה ולא השתמשתם ב14 הימים מיום הרכישה ותרצו לבטל את הקנייה אנחנו נחזיר לכם את כספכם, בכל מקרה של זיכוי דמי תפעול וסליקה של 20% מעלות הרכישה היות והם הולכים לצד שלישי.

  3. יובהר, כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל הזמנה של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, לרבות ביטול הזמנתו, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

   1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת ההזמנה.

   2. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.

   3. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או במערכת ההזמנות הממוחשבת כדי לעשות מעשה בלתי חוקי, ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.

   4. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או במשתמשיו.

  4. כל האמור בפרק זה תקף ויחול גם לגבי הזמנה באמצעות שובר מתנה.

 5. התנהגות במרחב הציבורי  ובזמן ההמתנה למשחק ובטיחות

  1. השקענו המון מאמץ וידע כדי להביא אתכם אל מקומות נסתרים והמיוחדים בכל פעילות, אנחנו לא רוצים ליצור נזק או מעמסה על התושבים ואופי המקומות, לכן בכל שימוש במוצרים אתם מתחייבים להתנהג בצורה נאותה, להגיע בלבוש לפי מה שהוגדר במידע על הפעילות (צנוע באם צריך), לא להרעיש, ללכלך או לפגוע בסביבה.

  2. החברה רשאית לקבוע כללי התנהגות במרחב הציבורי ובזמן ההמתנה למשחק. כללים אלה יוצגו למשתתפי המשחק בחדר ההמתנה בטרם התחלת המשחק.

  3. המשתמש מתחייב לציית לכללי ההתנהגות והוא מודע ומסכים לכך שתנאי להשתתפותו במשחק הינו ציות לכללי ההתנהגות.

  4. במקרה של הפרת כללי ההתנהגות על ידי משתתף החברה תהא רשאית להפסיק לאלתר את המשחק תוך חיוב המשתתפים בעלות ההזמה והמשתתפים במשחק יהיו מנועים מלהשמיע כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

  5. עשינו את מירב המאמצים כדי שמסלולי הסיורים יהיו בטיחותיים ונוחים להליכה, אך מכיוון שהסיורים הם עצמאיים ולא מצטרף אליכם מפעיל / מדריך או כול נציג מטעמינו, היציאה לפעילות והשמירה על הבטיחות היא באחריותכם הבלעדית ולא תהיה לחברה כל אחריות על המשתתפים או המשתמשים במוצר. השימוש בממשק מחייב ליווי של מבוגר [מעל גיל 18], בכל מקרה לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר והחברה.

 6. שירות לקוחות

  1. בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני info@streetquest.co.il 

 7. קניין רוחני

  1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.

  2. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

  3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

  4. כל הזכויות שמורות ואין להעתיק / לשכפל / לצלם ולעשות שימוש בתכנים של המשחקים והחידות ללא אישור בכתב מהחברה.

 8. אבטחת מידע והגנת הפרטיות

  1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  2. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות הקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

  3. ידוע למשתמש והאו נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לדיוור, לפרסומות להודעות ומבצעים וכיו"ב באם מטעמה או בעצם מטעם חברה צד שלישי. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני info@streetquest.co.il 

  4. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ומלבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 1. הסכמה כוללת

  1. תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.

 2. שמירה על זכויות

  1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.

  2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.

  3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

 3. סמכות שיפוט

  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו. 

 

החלק הבא מיועד לכותבי תוכן ושותפים בלבד:

 1. מדריכים / כותבי תוכן
  בהרשמה לאתר כמדריך או כותב תוכן לסיור הנך מתחייב שכל הטקסטים והתכנים הינם מקוריים ולא הועתקו ממקור אחר, כמו כן הנך מתחייב שלא להשתמש בכל תמונה או מדיה אחרת שאין לך בעלות מלאה עלייה או אישור כתוב מבעלי הזכויות לשימוש במדיה באתר, ובכל מקרה שתהיה טענה או תביעה של בעל זכויות כל שהו על שימוש בחומר שהועבר על ידך אלינו, לא תהיה כל אחריות ומלוא האחריות תהיה על כותב התוכן.

  כותב התוכן מאשר לחברה להשתמש בחומרים ששלח ובסיור המוגמר, לרבות חלוקה של קופונים והנחות למטרת קידום הפרוייקט וללא כל הגבלת שימוש אחרת בחומרים, אלה אם הוסכם אחרת בדוא”ל בין הצדדים.

  בכל שלב, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש להפסיק את ההסכם בין כותב התוכן לחברה, זאת במתן התראה של 14 יום בכתב (דוא”ל), במידה שהתכנים הועברו במלואם ע”י כותב התוכן, כל הזכויות על התוכן יוחזרו לכותבו. במידה והתכנים הוכנו בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים, צריך להגיע להסכמה ולמצוא את המקום ההגיוני להמשך שימוש בתוכן במסגרת אחרת.

   

 2. תוכנית שותפים
  בהרשמה לתוכנית השותפים הנך מצהיר שאתה מבין איך עובדת תוכנית השותפים, שברור לך מה העמלה שאתה מקבל ובאיזה תנאים.
  תגמולים עבור רכישת תוכן באתר: עבור כל רכישה של התוכן שלך באתר תקבל אחוז הקבוע מראש מסך הרכישה, של תשלום יועבר אחרי שכבר “אי אפשר לבטל או להחזיר כסף ללקוח לפי ההסכם” בניכוי מע”מ כחוק ומול חשבונית / דרישת תשלום שתצא פעם בחודש.
  גובהה אחוזי התמלוגים: לפי מה שסוכם בכתב והוזן למערכת ניהול השותפים.

 

לוגו של וואטסאפ
דילוג לתוכן